Categorii
Istorica Romanesti

Asasinarea lui Mihai Viteazul (1601)

De aceea Basta, chibzuind asupra propunerii, chemat-a doi sau trei dintre căpitanii valoni şi le-a mărturisit gândul: Dacă voim, zise, să trăim, cei care suntem credincioşi împăratului, trebuie să ucidem pe român căci el şi-a pus în gând să ne piardă şi să ia ţara pentru sine. Căpitanii au zis că sunt gata să facă ce li se porunceşte; răspunderea să fie a înălţimii tale şi atât pe noi, cât şi pe tine însuţi să ne aperi înaintea împăratului.

Sfatul cu căpitanii fu sâmbăta, pentru ziua următoare, duminica, le-a poruncit ca atunci când vor vedea cornetul, care e un steag mic pe care-l poartă totdeauna înaintea lui Basta, când îl vor vedea că-l ridică, fără sunete de tobă şi trompete, să încalece îndată toţi valonii şi nemţii, ca şi când ar vrea să năvălească asupra duşmanului.

După ce Basta şi-a orânduit oastea în mare linişte, trimis-a trei sute de valoni şi nemţi asupra cortului lui Mihai Vodă; cu mare iuţeală au şi înconjurat cortul. Unul din căpitani cu numele Bori dacă a intrat în cort împreună cu încă câţiva, a pus mâna pe Mihai zicând: eşti prins. Mihai i-a zis: Ba şi cu aceasta puse mâna pe sabie s-o scoată. Un valon, ţintind cu puşca a slobozit-o şi l-a lovit în mâna stângă cu care a căutat să scoată sabia căci Mihai Vodă era stângaci. Alt valon i-a străpuns îndată pieptul cu sabia, al treilea valon l-a împuşcat în spate şi astfel prăbuşindu-se, i-au tăiat capul cu propria lui sabie. Şi jefuindu-l şi împărţindu-i toată prada ce o avea în cort şi vitele de afară, i-au târât trupul din cort şi a zăcut trei zile, gol, la marginea drumului. Capul, cu barbă cu tot, l-au pus pe hoitul unui cal, care cal murise tot atunci, şi astfel a stat capul acolo mult timp…

(Ioachim Crăciun, Cronicarul Szamosközy şi însemnările lui privitoare la români 1566–1608, Cluj, 1928, p. 158)

Bogdan Murgescu, Istoria Romaniei in texte

Preluat de pe http://www.historia.ro/

Pentru alte comparatii vedeti si

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazul

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Mihai_Viteazul

Mai ales comentariul de mai jos e mult mai detaliat și nuanțat decât ce am întâlnit până acum

http://www.2012en.ro/2009/12/mihai-viteazul-legenda-istorie-mit/

Istoria Țării Rumânești de când au descălecat pravoslavnicii creștini
Letopisețul Cantacuzinesc

„. Și învrăjbiră pre Bașta cu Mihai-vodă. Atunce să veseliră toți ardelénii, iar lui Mihaivodă îi sosea pieire, că nu știia nemic de acéstea. Însă oarecine spuse lui Mihai-vodă de toate câte i să făcea și ce i să rădica asupră. Și întâi nu crezu, iar apoi adeverind, degrab trimise de-și strânse oștile, fiind Bașta Giurgiu pânatuncea tot cu el, și grăbi de să loviră cu oștile ungurești la un loc ce să chiamă Mirăslău. Și fu izbânda lui Mihaivodă, septembrie 8 dni, 7108.

De acolo să rădicară și veniră în luncile Turdii și déte mulțumită lui Dumnezeu.
Și mérse Mihai-vodă la Bașta Giurgiu de i să rugă să-i dea câtăva oaste ajutor ca să să ducă la Făgăraș, să scoață de acolo pre doamnă-sa și pre fie-său Neculai-vodă, că era acolo închiși de unguri de câtăva vréme. Iar Bașta Giurgiu, fiind amestecat cu ardelénii cu multe sfaturi réle și ficléne spre Mihai-vodă ca să-l omoare, ci din gură i să făgădui să-i dea némți ajutor.
Iar Bașta făcând meșteșug hiclean, că zise lui Mihai-vodă ca să-și trimiță toate oștile înainte la Făgăraș, numai să rămâie el cu curtea lui și, trecând câteva zile, îi va da ajutor.
Și după cuvântul lui cel hiclean făcu așa.

Oh, bun prilej își făcu Bașta spre piiarderea bunului și viteazului Mihai-vodă!

Iar când fu într-o dimineață, văzu Mihai-vodă oastea nemțească viind cătră cortul lui, unii călări, alții pedestri, și socoti Mihai-vodă că acestea sunt ajutor lui, și nimica de dânșii nu se temea.

Iar ei, procleții, nu au fost ajutor, ci vrăjmași.
Și deaca văzu că sosesc, ieși Mihai-vodă din cortu-său înaintea lor vesel și le zise:

„Bine-ați venit voinicilor, vitejilor”.

Iar ei să repeziră asupra lui ca niște dihănii sălbatice, cu săbiile scoase.
Ci unul déte cu sulița și-l lovi drept în inimă, iar altul degrab îi tăie capul.

Și căzu trupul lui cel frumos ca un copaci, pentru că nu știuse, nici să împrilejise sabiia lui cea iute în mâna lui cea vitează.
Și-i rămase trupul gol în pulbere aruncat, că așa au lucrat pizma încă din ‘ceputul lumii.

Că pizma au pierdut pre mulți bărbați făr’ de vină, ca și acesta.
Căci era ajutor creștinilor și sta tare ca un viteaz bun pentru ei, cât făcuse pre turci de tremura de frica lui.
Iar diavolul, cel ce nu va binele neamului creștinesc nu l-au lăsat, ci iată că cu meșterșugurile lui au intrat prin inima celor hicléni, pân-îl déderă și morții.
Și rămaseră creștinii și mai vârtos Țara Rumânească, săraci de dânsul.
Pentru aceasta, dar, cade-să să blestemăm… pre Bașta Giurgiu, căci au ascultat pre domnii ungurești, de au ucis pre Mihai-vodă făr’ de nici o vină.
Unii ca aceia să fie anathema!

Adevăr, acel Bașta însă ș-au luat plata de la împăratul Rodoful, că l-au belit de viu la foale, precum scrie, că cine sapă groapa altuia, el cade într-însa.

Pân-aici s-au sfârșit toată jitiia răposatului Mihai-vodă. Și au domnit Mihai-vodă ani zéce.”

 

Categorii
De meditat ...

Poezie pentru pastori

 

PASTORILOR SUFLETEŞTI
Ezechiel 34

Domnul are-o judecată
Exigentă şi totală
Cu păstorii din Israel
Plini de egoism şi fală.

Ei se pasc numai pe sine
Nu hrănesc turma flămândă,
N-o păzesc în timpul nopţii
Cand stau lupi şi lei la pândă.

N-au în minte decât plata
Dreptului ce se cuvine.
Dar când turma e-n pericol
Fug de leul care vine.

Nu-ntăresc pe oaia slabă
Cum sunt multe azi în turmă.
Nu oferă vindecarea
Celor ce rămân în urmă.

Dacă una rătăceşte
Pe păşunea cea străină
Pe ei nu-i interesează
Şi se simt toţi fără vină.

Cea rănită n-are medic,
Cea pierdută nu contează.
Importante sunt în turmă
Oile fără gălbează.

Asuprirea şi asprimea

Sunt metode seculare
De care fac uz păstorii
Care nu mai au răbdare.

Rezultatul?!… E risipa!
Pleacă oi în pribegie
Şi ajung pe calea largă
Şi-s pierdute pe vecie.

Iar din Cer Păstorul mare
Vede turma-n calea sorţii
Pe toţi munţii lui Israel
Şi prin valea umbrei morţii.

Plânge-n Cer acum Păstorul
Vrând în staul să-Şi aducă
Turma s-o adăpostească,
La păşune s-o conducă.

Apoi chiar din Cerul slavei
Glasul Său spre noi se-ndreaptă:
«Ascultaţi păstori Cuvântul,
Hotărârea Mea cea dreaptă.

Vin chiar Eu în fruntea Turmei
Ca s-o apăr de primejdii,
Să ridic oaia căzută
Cu puterile nădejdii.

Voi rosti o judecată
Aspră peste-acele case
Ce-Mi exploatează turma
Pentru ale lor foloase.

Chiar Eu Însumi o voi scoate
Cercetând-o de aproape,
Dându-i o păşune verde
Şi ducând-o către ape.

Oile împrăştiate
Pe la ţările vecine
Le voi căuta cu grijă
Aducându-le la Mine.

Şi toţi munţii lui Israel
Vor fi o păşune grasă
Unde vor afla odihna
Şi vor fi mereu acasă.

Se vor odihni la stână
Întrun staul al iubirii
Ce va fi deschis întruna
Pentru fiii rătăcirii.

Eu Însumi voi fi Păstorul
Turmei Mele ostenite
Şi-i voi fi Izbăvitorul
Din necazuri felurite.

Hotărârea Mea-i luată
Şi ea va aduce roade:
Cu-al Meu braţ păzi-voi turma
Şi-am s-o pasc precum se cade.

Şi acum Eu chem pe nume
Toate oile în turmă,
Să le pun balsam pe rană
Când durerea nu se curmă.

Vreau să judec cu dreptate
Între ţapi şi între oi,
Între-acei berbeci cu coarne
Ce lovesc ca-ntrun război.

Voi călcaţi păşunea bună,
Râul cu-ale voastre toane,
Oile să n-aibă apă
Şi să moară şi de foame.

Eu vă judec cu dreptate
Pe voi azi oiţe grase:
Nu dispreţuiţi pe-acelea
Care nu sunt prea frumoase.

Acceptaţi oile slabe,
Ostenite de căldură,
Chiar în centrul turmei voastre
Fără-a le trata cu ură.

Eu ofer azi ajutorul
Oilor fără lumină
Ce nu sunt băgate-n seamă
Pentru lâna lor puţină.

Îl voi pune dar în frunte
Azi pe robul Meu David
Care chiar şi-n faţa morţii
El va ridica un zid.

Ca să-şi scape astfel turma
De la lupi şi de la lei
Şi să poarte pe-a lui braţe
Oi, oiţe şi pe miei.

Robul Meu e voievodul
Care vine în curând
Să-L înalţe Israelul
Cu prinos de fapt şi gând.

Am un Legământ de pace
Pentru oile din turmă.
Şi-n pustiu şi prin pădure
Ele-mi vor călca pe urmă.

Şi vor fi îndepărtate
Fiarele din ţară toate
Ca odihna turmei Mele
Să fie realitate.

Le voi da şi ploi la vreme,
Ploi de binecuvântări,
Pe păşunile întinse
Pe-ale roadelor cărări.

Pomii de pe câmp, pământul,
Vor da roade din belşug
Când prezent fiind în ţară
Eu voi rupe-al morţii jug.

Turma-Mi va fi cunoscută
Lumii-ntregi pe orice plai,
Un sad al neprihănirii
Şi un veşnic colţ de Rai.

Neamurile au să afle
Harul Meu cel felurit.
Nu-Mi vor mai fi de ocară
Oile ce-au suferit.

Voi sunteţi oile Mele
Sus în Cer şi pe pământ.
Iar Eu, pentru veci Păstorul,
Dumnezeul vostru sunt!»

Sursa

http://rascumparareamemoriei.wordpress.com/2010/11/28/nelu-peia-scrisoare-deschisa/#comment-16793

Categorii
@IT Resurse

Toughpad FZ-M1 cu Windows 8.1 Pro

panasonic toughpad

Panasonic a prezentat in cadrul evenimentului CES 2014 noul model Toughpad. Noua tableta ajunge sub numele de FZ-M1, similara cu alte modele din linia sa. Panasonic Toughpad FZ-M1 este o tableta rezistenta la apa, praf si socuri, ruleaza sistemul de operare Windows 8.1 Pro si are un display de 7inch.

Toughpad FZ-M1 foloseste procesorul Intel Core i5 vPro din a 4-a generatie, este conforma cu standardul IP65 (protectie impotriva ploii si a prafului), ANSI 12.12.1 (poate fi folosita in conditii de incendiu). Ecranul tabletei ruleaza o rezolutie de 1280x800px si este capacitiv in 10 puncte.

Alaturi de procesorul performant de la Intel, FZ-M1 are o memorie RAM cu capacitatea de 8GB, spatiu de stocare de 128/256GB, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, Bluetooth 4.0, USB 3.0 si slot pentru un card microSD. Camera frontala a tabletei poate inregistra videoclipuri HD (720p) iar cea de pe spate are un senzor de 5MP. Toughpad FZ-M1 are o optiune pentru conectivitate 4G LTE.

Restul articolului

http://www.techcafe.ro/portabile/panasonic-prezinta-tableta-toughpad-fz-m1-cu-windows-8-1-pro/

 

Categorii
@IT Resurse

Ceas deștept ZTE BlueWatch – Techcafe update

zte bluewatch

Producatorul de telefoane si tablete ZTE intra in cursa ceasurilor inteligente cu primul sau produs. ZTE BlueWatch are un display ePaper, senzori ce ii permite sa functioneze ca un pedometru si un monitor de activitate zilnica, acesta suporta mai multe aplicatii printr-un API pe care ZTE planuieste sa il deschida pe viitor.

ZTE BlueWatch seamana cu ceasul oferit de Pebble cu diferenta ca acest produs nu provine dintr-o campanie publica de strangere de fonduri, vine dintr-o companie imensa din China. ZTE BlueWatch este doar un prototip momentan iar compania nu a oferit o data oficiala de lansare a ceasului inca.

Restul articolului

http://www.techcafe.ro/portabile/zte-bluewatch-este-primul-ceas-al-companiei/